Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SALATERKA.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.salaterka.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.salaterka.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.salaterka.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  4.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  4.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  4.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.salaterka.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.salaterka.pl umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. KONTO KLIENTA – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta oraz dane dotyczące Subskrypcji. Klient jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, Treść Cyfrowa albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SUBSKRYPCJA – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientowi, pozwalająca mu na stały dostęp do płatnych treści dostępnych w zakładce „Przepisy” na stronie internetowej Sklepu.
 9. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki została wykupiona Subskrypcja przez Usługobiorcę, liczony wg miesięcy. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca udostępnia Okres Rozliczeniowy, który trwa 1 miesiąc lub 12 miesięcy.
 10. TREŚCI CYFROWE – e-book dostarczany przez Sprzedawcę w formie cyfrowej, do którego dostęp osiąga się poprzez pobranie na urządzenie Klienta.
 11. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.salaterka.pl.
 12. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Agnieszka Żłobińska oraz Mateusz Żłobiński wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej SALATERKA AGNIESZKA ŻŁOBIŃSKA MATEUSZ ŻŁOBIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Łąkowa 4A/8, 95-100 Zgierz, NIP: 7322193706, REGON: 381127350, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@salaterka.pl, numer telefonu: +48 883 934 904.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 17. CENNIK DOSTAW – zestawienie dostępnych w Sklepie rodzajów Dostawy oraz ich kosztów, dostępne pod adresem salaterka.pl/dostawa.
 18. DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i jej kosztu, wymieniona w Cenniku Dostaw.
 19. DOWÓD ZAKUPU – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 20. TERMIN REALIZACJI – podana w opisie Produktu liczba godzin lub dni roboczych.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.salaterka.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów Dostawy, który określony jest w Cenniku Dostaw.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.salaterka.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie, za wyjątkiem Zamówienia na Subskrypcję, w przypadku, którego Klient ma obowiązek uprzedniego zarejestrowania Konta Klienta.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 9. Produkty dostępne w Sklepie są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego Klienta i nie mogą być wykorzystywane do innych celów w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób.
 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6,7 oraz 8 Regulaminu.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  2.1. dodanie Produktu do koszyka
  2.2. wybór rodzaju dostawy,
  2.3. wybór rodzaju płatności,
  2.4. wybór miejsca wydania rzeczy,
  2.5. złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  5.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  5.2. formularz odstąpienia od umowy,
  5.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana Dowodem Zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1.1. płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy,
  1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayPal.com, Przelewy24.pl),
  1.3. płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 86 1140 2004 0000 3402 7799 1016 (mBank S.A.) SALATERKA AGNIESZKA ŻŁOBIŃSKA MATEUSZ ŻŁOBIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, ul. Łąkowa 4A/8, 95-100 Zgierz, NIP: 7322193706. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
 5. W przypadku zakupu rzeczy ruchomej oraz Treści cyfrowej (ebooka) Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia Zamówienia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 6. W przypadku wyboru płatności, o którym mowa w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 7. Płatności są obsługiwane są obsługiwane przez spółkę PayPro SA. Zapłata za Produkty jest możliwa za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl będącego własnością PayPro SA. Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiada PayPro SA zgodnie ze swoim regulaminem.
 8. W przypadku płatności kartami kredytowowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6
KOSZT, TERMIN DOSTAWY RZECZY RUCHOMEJ ORAZ SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA TREŚCI CYFROWEJ

 1. Koszty dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na Termin Realizacji składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  2.1. czas kompletowania Produktów wynosi do 2 dni roboczych od momentu:
       a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo
       b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności lub
       c) przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem,
  2.2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Dla Zamówień składających się z kilku Produktów, wysłanie Zamówienia następuje w najdłuższym terminie określonym w opisie Produktów umieszczonym na stronie Sklepu.
 4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej.
 5. Treści Cyfrowe (e-booki) niezapisane na trwałym nośniku są wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, natychmiast po zaksięgowaniu środków za Treść Cyfrową na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  1.2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@salaterka.pl
  1.3. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  1.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu stanowiącego rzecz ruchomą, należy go dostarczyć na adres: ul. Łąkowa 4A/8, 95-100 Zgierz.
  1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  1.6. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty wymiany Produktu na wolny od wad,
  1.7. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: 
  IMKER 
  ul. Szczebrzeska 55a 
  22-400 Zamość
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego Dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, wybrali sposób Dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 9 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
  10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  10.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  10.6 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2.2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,
  2.3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  1.2. Konto,
  1.3. Subskrypcja.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Klient ma w każdej może poprawić, zaktualizować lub usunąć dane zapisane w Konie Klienta.
 4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt od 1.1 do 1.2 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 10 pkt 1. 3 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Sklepu. Usługodawca rozpocznie świadczenie Subskrypcji po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. Link umożliwiający dostęp do płatnych treści Sklepu jest przesyłany Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Dokonanie pierwszej opłaty zgodnie z pkt 2 niniejszego paragrafu, powoduje włączenie opcji automatycznego odnawiania Subskrypcji na kolejny Okres Rozliczeniowy.
 4. Opłaty, o których mowa w pkt 2 oraz 3 niniejszego paragrafu należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności, Apple Pay, Google Pay lub karty OneClick.
 5. Subskrypcja polega na automatycznym pobieraniu z aktywnej karty płatniczej Klienta, opłat za dostęp do płatnych treści Serwisu umieszczonych w zakładce „Przepisy”. Opłata będzie pobierana automatycznie z karty płatniczej z chwilą zakończenia Okresu Rozliczeniowego.
 6. Aktywacja Subskrypcji wymaga wykonania następujących czynności:
  6.1. zarejestrowanie Konta w Sklepie www.salaterka.pl,
  6.2. posiadanie aktywnej karty płatniczej, której dane Klient ma obowiązek podać w trakcie aktywacji Subskrypcji podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie,
  6.3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 7. Klient jest świadomy, że prawidłowa rejestracja karty płatniczej umożliwia obciążanie karty i pobieranie opłat za kolejno następujące po sobie Okres Rozliczeniowe Subskrypcji, a dane karty płatniczej przetwarzane są wyłącznie przez podmiot obsługujący płatności za Subskrypcję.
 8. W celu dokonania autoryzacji karty płatniczej, podczas rejestracji, z konta bankowego klienta zostanie pobrana kwota 1 zł, która zostanie automatycznie zwrócona na rachunek bankowy Klienta, po zakończeniu autoryzacji.
 9. Anulowanie Subskrypcji:
  9.1. Korzystanie z Subskrypcji jest dobrowolne, a Użytkownik ma możliwość anulowania Subskrypcji i jej wyłączenia w każdym czasie poprzez swój panel w Sklepie, w zakładce "moje konto" lub przesłanie stosownej wiadomości na adres: sklep@salaterka.pl
  9.2 Anulowanie Subskrypcji powoduje jej zakończenie oraz wyłączenie opcji automatycznego odnawiania Subskrypcji na kolejny Okres Rozliczeniowy.
  9.3. Subskrypcja podlega dezaktywacji również na skutek wygaśnięcia ważności karty, braku możliwości obciążenia karty oraz usunięcia danych karty przez Klienta.
 10. Klient na wskazany przez siebie adres mailowy będzie otrzymywał powiadomienia dotyczące Subskrypcji, jej aktywacji, zakończenia Okresu Rozliczeniowego (w przypadku subskrypcji rocznej – co najmniej 72 h przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego), pobrania opłaty lub próby jej pobrania.
 11. Klient powinien zapewnić odpowiednią ilość środków na karcie płatniczej, z której pobierane będą opłaty za Subskrypcję. W przypadku braku możliwości pobrania środków z karty Klienta, próba obciążenia zostanie ponowiona w ciągu 10 min. W przypadku ponownej nieudanej próby, Usługodawca powiadamia Klienta o nieudanej płatności i wyłączeniu Subskrypcji.
 12. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  12.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  12.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,
  12.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji zawierana jest na czas trwania Okresu Rozliczeniowy.
 13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  13.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  13.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  13.3. przeglądarka internetowa,
  13.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 14. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 15. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 16. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych (w tym także dotyczących Subskrypcji oraz płatności dokonywanych w ramach Subskrypcji) za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@salaterka.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Konto),
  1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@salaterka.pl
  1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.salaterka.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Agnieszka Żłobińska oraz Mateusz Żłobiński wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej SALATERKA AGNIESZKA ŻŁOBIŃSKA MATEUSZ ŻŁOBIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Łąkowa 4A/8, 95-100 Zgierz, NIP: 7322193706, REGON: 381127350. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.salaterka.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.salaterka.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.salaterka.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.salaterka.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą mailową, za pośrednictwem jego Konta oraz poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.salaterka.pl w zakładce „Przepisy”.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia Subskrypcji, przy czym stosowna informacja na ten temat zostanie przesłana do Klientów z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
 5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 8. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 9. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.